Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Bellavita Residence

Názov akcie: Bellavita Residence
Navrhovateľ: BestWine s.r.o., Jelačičova 8, 821 08  Bratislava
Zámer: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/bellavita-residence

Konanie podľa Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA)
  1. Oznámenie o začatí spojeného konania o umiestnení a povolení stavby zo dňa 21.12.2017
  2. Oznámenie o začatí konania - informácia zo dňa 17.10.2017
  3. Oznámenie o začatí konania - informácia zo dňa 16.10.2017
  4. Oznámenie pre občanov zo dňa 22.08.2017
  5. Stanovisko k zámeru "Bellavita Residence", k.ú. Vinohrady zo dňa 06.04.2017
  6. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 21.03.2017
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
  1. Rozhodnutie - povolenie na stavbu účelovej komunikácie “SO 05 Prístupové komunikácie a parkovacie plochy“, ktorá bude zriadená v rámci stavby “ Bella Vita Residence” na Tupého ulici v Bratislave na pozemku parc.č. 4431/1, 4796/1, 4797, 4798/1, 4800/13/14/, k. ú. Vinohrady zo dňa 02.10.2018
  2. Rozhodnutie na stavbu „Bellavita Residence objekty SO-07 Rekonštrukcia TS a SO-08 Prípojka NN"  na pozemkoch parc. č. 4802/29, 4800/1,/2,/7,/8,/9,/12,/13,/14,/15, 4798/1, 4796/1, 4797, 4431/1 v katastrálnom území Vinohrady, na Tupého ulici v Bratislave
  3. Rozhodnutie na stavbu bytové domy so 120 bytmi, Tupého ulica Bratislava, na pozemku parc.č. 4431/1, 4796/1, 4797, 4798/1,4800/1,/2,/7,/8,/9,/12,/13,/14,/15  v katastrálnom území Vinohrady zo dňa 18.05.2018


Vytvorené: 21.03.2017 11:28, webman