Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Územné plánovanie


Územnoplánovacia informácia
Vyjadrenie / územnoplánovacia informácia pre účely Okresného úradu Bratislava – Pozemkový a lesný odbor


Vytvorené: 11.01.2012 10:27, Borčin Ján