Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Školstvo

Detské jasle
Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Odklad povinnej školskej dochádzky
Zápis do školského klubu detí


Vytvorené: 11.01.2012 10:48, Borčin Ján