Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Územný plán zóny Nobelova

Prerokovanie upraveného návrhu ÚPN Z Nobelova Zadanie – čistopis Územného plánu zóny Nobelova
Prieskumy a rozbory Územného plánu zóny Nobelova


Vytvorené: 10.04.2019 11:24, webman