Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zmena v užívaní stavby

Čo vybavíte

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby zásadne vyžaduje najprv stavebné konanie a po ukončení zmeny stavby kolaudačné konanie.
Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže stavebný úrad prerokovať v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby.

Čo potrebujete Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady

Správny poplatok (v eurách):
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia 30,00

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte
 
Eva Daňová – poverená vedením oddelenia územného konania a stavebného poriadku
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166, 02/49 253 400
e-mail: eva.danova@banm.sk              

Daša Adámková Hyžová - administratívne práce a evidencia
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166    
e-mail: dasa.hyzova@banm.sk

JUDr. Mgr. Michaela Blanárová - právnik 
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 157
e-mail: michaela.blanarova@banm.sk

Ing. Daniel Bolgáč
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 384
e-mail: daniel.bolgac@banm.sk

Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Martina Jakúbková
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: martina.jakubkova@banm.sk

Ing. arch. Kamila Marušáková
kancelária č. 613/6. poschodie

telefón: 02/49 253 163
e-mail: kamila.marusakova@banm.sk

Ing. arch. Gabriela Minárová
kancelária č. 604/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 156
e-mail: gabriela.minarova@banm.sk

Ing. Lucia Petrová
kancelária č. 606/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: lucia.petrova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková
kancelária č. 620/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. arch. Alena Šterdasová
kancelária č. 615/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: alena.sterdasova@banm.sk
 


Vytvorené: 27.01.2012 09:54, Borčin Ján