Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Voľné nehnuteľnosti - na prenájom

Dražba

V tejto chvíli žiadny objekt


Nebytové priestory

Hálkova 11 - kancelárske priestory
Konská železnica


Ochranné stavby civilnej ochrany (CO kryty)

Zoznam stavieb a ich charakteristika


Verejná obchodná súťaž

Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy servisného objektu JAMA, súp. č. 13922, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 11280/103 o výmere 433m2 zastavanej plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového priestoru JAMA vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Obchodná verejná súťaž na na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 17090/3, v lokalite Bojnická ul., zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2085 m2

Zrušenie vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku parc. registra "C" č. 11488, výmera 3080 m2, k. ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382


Základná škola

V tejto chvíli žiadny objekt

 

 Vytvorené: 17.04.2014 10:03, Tettinger Marek