Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Umiestnenie stavby

Čo vybavíte
 
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vyžadujú novostavby, ako aj prístavby a nadstavby, t.j. zmeny existujúcej stavby. Týmto rozhodnutím sa umiestňujú stavby na pozemok, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie. V prípade, že ochrana dôležitých záujmov v území je určená v záväznej časti územného plánu obce alebo územným plánom zóny, nie je potrebné viesť územné konanie a vydávať územné rozhodnutie.
 
Čo potrebujete  Doklad o zaplatení správneho poplatku (100 € pre PO, 40 € pre FO) – poplatok sa hradí  na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady
          
Správny poplatok (v eurách):
 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia
o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:
           
a) pre fyzické osoby   40,00
b) pre právnické osoby 100,00
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   20,00
 
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte
 
Eva Daňová – poverená vedením oddelenia územného konania a stavebného poriadku
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166, 02/49 253 400
e-mail: eva.danova@banm.sk
          
Daša Adámková Hyžová - administratívne práce a evidencia
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166, 02/44 452 473
e-mail: dasa.hyzova@banm.sk

JUDr. Mgr. Michaela Blanárová - právnik 
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 157  
e-mail: michaela.blanarova@banm.sk

Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ľubica Hadeková
kancelária č. 604/6. poschodie

telefón: 02/49 253 155
e-mail: lubica.hadekova@banm.sk

Ing. Andrea Kubačková
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: andrea.kubackova@banm.sk

Ing. arch. Kamila Marušáková
kancelária č. 613/6. poschodie

telefón: 02/49 253 163
e-mail: kamila.marusakova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková
kancelária č. 620/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: andrea.pobockova@banm.sk

Ing. arch. Ján Šilinger
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 150
e-mail: jan.silinger@banm.sk

Ing. arch. Alena Šterdasová
kancelária č. 615/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: alena.sterdasova@banm.sk

Ing. Monika Vidličková
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: monika.vidlickova@banm.sk
 
 


Vytvorené: 27.01.2012 08:56, Borčin Ján