Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materská škola Teplická 5


Teplická 5
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 932
fax:
email: skola@zsriazanska.edu.sk, zsriazanba@gmail.com
www: www.zsriazanska.edupage.sk

Materskú školu riadi: Sabína Neumannová, zástupkyňa ZŠ Riazanská pre MŠ, 02/44 253 932
Vedúca jedálne: Alžbeta Lauková, 02/44 255 921, ajka.sjriazanska@centrum.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2016/2017: 85
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický, španielsky
Cena lístka do školskej jedálne: 0,32 € (desiata), 0,76 € (obed), 0,26 € (olovrant)

Zápis do školského roka 2017/2018:
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka od 10. apríla do 26. apríla alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.


Profil škôlky:

Zameraná na pohybovú výchovu, šport, environmentálnu výchovu, cudzie jazyky. Cieľom je vytvárať u detí pozitívny, tvorivý a hodnotiaci vzťah k sebe, iným, rodine, umeniu, prírode, športu, životnému prostrediu. Deti sa hravou formou oboznamujú so základmi  angličtiny, práce s počítačom. Materská škola zabezpečuje predplaveckú prípravu a kurz korčuľovania. Organizuje výlety, divadelné a hudobné predstavenia.
Plánuje sa kompletná rekonštrukcia materskej školy a odstránenie porúch. Po rekonštrukcii by sa kapacita materskej školy mala rozrásť o dve nové triedy. 

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Riazanská 75