Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Materská škola Šancova 65


Šancova 65
831 06 Bratislava
tel: 02/55 562 464
fax:
email: skolka@zszakasba.sk
www: www.zakasarnou.sk

Materskú školu riadi: Viola Kramárová, zástupkyňa ZŠ Za kasárňou pre MŠ, 02/55 562 464
Vedúca jedálne: Kvetoslava Sniščáková, 02/44 259 012, jedalen@zszakasba.sk, sjzakasarnou@gmail.com

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2019/2020: 88
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: nemecký
Cena lístka do školskej jedálne: 0,34 € (desiata), 0,80 € (obed), 0,23 € (olovrant)


Profil škôlky:

Ponúka projekt „Brúsime si jazýček nemčinou“, cieľom je vzbudiť hravou formou záujem dieťaťa o jazyk. V ponuke má aj korčuľovanie, plávanie,  výtvarný a tanečný krúžok, angličtinu. Zabezpečuje divadelné predstavenia, detskú olympiádu, fašiangový karneval, enviromentálnu výchovu.
Uskutočnila sa rekonštrukcia elektrických rozvodov a sociálnych zariadení. Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2