Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Kolaudačné rozhodnutie

Čo vybavíte

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie  alebo tú časť stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo stavbu alebo stavebnú úpravu začať užívať a povinnosť užívať ju na povolené účely a v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.
Kolaudačné rozhodnutie sa nemôže vydať, keď nie sú splnené základné požiadavky na stavby (podľa stavebného zákona) a nie sú tým vytvorené základné bezpečnostné podmienky, hygienické podmienky a ochrana životného prostredia pre stavby (napr. nie je zabezpečené vykurovanie stavy a pripojenie na inžinierske siete, nie je zabezpečená plynulá prevádzka výťahov, nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám, nie sú predložené vyhovujúce výsledky predpísaných skúšok...). 

Čo potrebujete

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.

Správny poplatok (v eurách):

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a) stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
    rodinný dom 35,00
    bytový dom 120,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
    ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m2 25,00
    ak zastavaná plocha prekračuje 25 m2 50,00
c) stavebné povolenie dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
    rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25,00
    bytových domov 50,00
d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
    garáže s jedným alebo dvomi miestami 20,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20,00
    na spevnené plochy a parkoviská 20,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady 20,00
e) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
    garáže s jedným alebo dvomi miestami 30,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00
    na spevnené plochy a parkoviská 30,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady 30,00
f) zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,00
g) ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
    do 50 000 € vrátane 60,00
    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 120,00
    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 250,00
    nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 400,00
    nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane 530,00
    nad 10 000 000 € 660,00

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte
 
Ing. arch. Kamila Marušáková - vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 163
e-mail: kamila.marusakova@banm.sk

Eva Daňová 
kancelária č. 620/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166, 02/49 253 400
e-mail: eva.danova@banm.sk
          
Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ivana Černá
kancelária č. 615/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk

Ing. Martina Hrajková
kancelária č. 606A/6. poschodie
telefón: 02/49 253 150
e-mail:martina.hrajkova@banm.sk

Ing. Ivan Huňavý 
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 157
e-mail: ivan.hunavy@banm.sk

Ing. Martina Jakúbková
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: martina.jakubkova@banm.sk

Ing. Katrin Abou Naboutová
kancelária č. 606/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: katrin.naboutova@banm.sk

Ing. Lucia Petrová
kancelária č. 606/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: lucia.petrova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. arch. Alena Šterdasová
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: alena.sterdasova@banm.sk

Ing. arch. Mária Valentová 
kancelária č. 606A/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 150
e-mail: maria.valentova@banm.sk

Ing. Elena Vörösová
kancelária č. 613/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: elena.vorosova@banm.sk


Vytvorené: 27.01.2012 09:44, Borčin Ján