REGISTER BUDOV, OBJEKTOV A PRIESTOROV - Samostatne stojace budovy
 
Dokument Súbor otvoríte kliknutím na ikonu a stiahnete
Zoznam Registra na stiahnutie
 
Individuálnu kartu budovy, objektu a priestoru zobrazíte kliknutím na jej registračné číslo.
 

1. Samostatne stojace budovy SSB
1.1   administratívne a technické budovy            
1.2   bytové domy
1.3   garáže
1.4   MŠ a ZŠ

registr.č.
Adresa
Účel
info
1.1
Administratívne a technické budovy
Bojnická 23 predajňa potravín  
1.1.2. Hálkova 11 administratívna budova   
1.1.3. Hálkova 11 dielne, sklad  
1.1.4.  Chemická 1 admin. budova Mierová kolónia
1.1.5. Junácka 1 admin. budova  
1.1.6. Krížna 33, Stanica 1. konskej železnice administrat. a sobášna sieň  
1.1.7. Makovického 4 kultúrne stredisko bez prevádzky
1.1.8. Nobelova 30 SD Vernosť  
1.1.9. Ovručská 5 kultúrne stredisko bez prevádzky
1.1.10. Kalinčiakova 27/A sociálno prevádzková budova (vrámci bývalého cykloštadióna) bez prevádzky
1.1.11. Pionierska 16 prístavba šport. haly  
1.1.12.      
1.1.13. Robotnícka 11 detské jasle  
1.1.14. Snežienka reštaurácia, ruina bez prevádzky
1.1.15. Stromová 18, Kramáre stredisko kultúry  
1.1.16. Škultétyho 10 - 12 bývalá kotolňa bez prevádzky, v zlom tech. stave, vstupuje sa do nej cez bytový dom Škultétyho 10
1.1.17. Športová 3-5 -7 vývarovňa, výdajňa jedál, jedáleň  
1.1.18. Trnavská 33 športovo gymnastická telocvičňa  
1.1.19. Vajnorská 126 stavba (zrúcanina)  
1.1.20. Višňová 16 kotolňa priestor a technológiu vlastní BNM, a prenajímame NOVBYT-u
1.1.21. Vlárska kotolňa priestor a technológiu vlastní BNM, a prenajímame NOVBYT-u
1.2
Bytové domy
info
1.2.1. Bojnická 19 43 bytov  
1.2.2. Bojnická 21 49 bytov  
1.2.3. Bojnická 23 49 bytov  
1.2.4. Bojnická 25 51 bytov  
1.2.5.  Odborárska 4 5 bytov  
1.2.6.  Pionierska 1/a rodinný dom s 3 bytmi  
1.2.7. Pri Dynamitke 38 rodinný dom (1 byt)  
       
1.3
Garáže
info
1.3.1.  J.C.Hronského motorkáreň- 1 garáž  
1.3.2.  Moravská 3 garáže  
1.3.3.  Robotnícka 39 garáží, NP v prenájme  
1.3.4.  Teplická 1 garáž, v riešení na právnom oddelení  
1.3.5. Teplická IV/706 1 garáž, v riešení na právnom oddelení  
1.3.6.  Pionierska 1/a 1 garáž pri rodinnom dome 1.2.6.  
       
1.4
MŠ a ZŠ
súčasti základnej školy:
zverené do majetku a správy
1.4.1.  Materská škola, Cádrova 15  

zverené do majetku a správy jednotlivým školám, zriaďovateľom škôl je MČ BNM a metodicky riadi školy prostredníctvom Oddelenia školstva BNM, Mgr. Vladimír Novák,  telefón:02/49253 246

email: skolstvo@banm.sk

1.4.2.  Materská škola, Na Revíne 14  
1.4.3. Materská škola, Osadná 5  
1.4.4. Materská škola, Rešetkova 6  
1.4.5. Materská škola, Jeséniova 61  
1.4.6. Materská škola, Odborárska 2  
1.4.7.  Materská škola, Letná 7  
1.4.8. Materská škola, Teplická 5  
1.4.9. Materská škola, Legerského 18  
1.4.10. Materská škola, Šuňavcova 13  
1.4.11. Materská škola, Šancova 65  
1.4.12. Základná škola s materskou školou, Cádrova 23 MŚ Cádrova 15, MŠ Na Revíne 14
1.4.13. Základná škola s materskou školou, Česká 10 MŠ Osadná 5, MŠ Rešetkova 6
1.4.14. Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54      MŠ Jeséniova 61
1.4.15. Základná škola s materskou školou, Odborárska 2      MŠ Odborárska 2, budova MŠ a ZŠ Vihorlatská 1
1.4.16. Základná škola s materskou školou, Riazanska 75 MŠ Letná 7, MŠ Teplická 5
    Školak klub v rámci ZŠ s MŠ Riazanska 75, spravuje p. Blaho, tel: 02/44452545, blaho@starz.sk
1.4.17. Základná škola s materskou školou, Sibírska 39          MŠ Legerského 18, MŠ Šuňavcova 13, MŠ Pionierska 12/a
1.4.18. Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2    MŠ Šancova 65
1.4.19. Základná škola, Kalinčiakova 12  
1.4.20. MŠ Vihorlatská 1 škôlka nefunguje v pôsobnosti MČ BNM, budova je v prenájme súkromnej škôlky

 

1.4.21 MŠ Pionierska 12/a