<<< späť na zoznam
 
1.1.8. Nobelova 30 - spoločenský dom Vernosť
súpisné číslo kataster (NM, V) LV parcelné číslo výmera (m²) č.protokolu o zverení dátum protokolu o zverení
1300 NM 3749 13528 3463    
 
Názov dokumentu
Súbor stiahnete kliknutím na ikonu. Ak sa nezobrazuje ikona, súbor sa v databáze nenachádza.
Protokol pasportizácie
           
Výpis parciel z registra C, List vlastníctva
         
Katastrálna mapa s vyznačením stavby
           
Priestorová štruktúra
       
Aktuálny stav využitia priestorovej štruktúry
             
ÚPN Bratislava (detail, tabuľka)
         
Fotodokumentácia
           
Zhodnotenie technického stavu stavieb a fotodokumentácia tech. stavu