Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Električková trať Vajnorská radiála

Názov akcie: Električková trať Vajnorská radiála
Navrhovateľ:  Hlavné mesto SR Bratislava
Zmena navrhovanej činnosti:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/eklektrickova-trat-vajnorska-radiala
 
Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)        
  1. Stanovisko Mestskej časti k zámeru navrhovanej činnosti zo dňa 01.10.2015
  2. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 14.09.2015
  3. Električková trať Vajnorská radiála
Konanie k povoleniu stavby
Príslušným povoľovacím orgánom je: 
BSK
špeciálny stavebný úrad
odbor dopravy
Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05  Bratislava
 
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)


Vytvorené: 05.04.2016 08:32, webman