Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Dodatočné stavebné povolenie

Čo vybavíte

Konanie o dodatočnom povolení stavby môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo ho začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.
V prípade, že vlastník stavby  požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade  preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Čo potrebujete

 Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady

Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so stavebným zákonom a za dodatočné povolenie zmeny stavby sa platí:
a) na stavby na bývanie
    na stavbu rodinného domu     150,00
    na stavbu bytového domu     600,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
    ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²      75,00
    ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²    150,00
    rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu    105,00
    bytových domov    300,00
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
    garáže s jedným alebo dvomi miestami      90,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      90,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne      odpadových vôd, jazierka      90,00
    na spevnené plochy a parkoviská      90,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady      90,00
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
    garáže s jedným alebo dvomi miestami     150,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     150,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka     150,00
    na spevnené plochy a parkoviská     150,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     150,00
f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)      60,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
    do 50 000 € vrátane     300,00
    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane     600,00
    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane  1 200,00
    nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane  1 800,00
    nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane  2 400,00
    nad 10 000 000 €  3 000,00
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby     150,00


Kedy vybavíte
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte
 
Ing. arch. Kamila Marušáková - vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 163
e-mail: kamila.marusakova@banm.sk

Eva Daňová 
kancelária č. 620/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166, 02/49 253 400
e-mail: eva.danova@banm.sk
          
Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ivana Černá
kancelária č. 615/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk

Ing. Martina Hrajková
kancelária č. 606A/6. poschodie
telefón: 02/49 253 150
e-mail:martina.hrajkova@banm.sk

Ing. Ivan Huňavý 
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 157
e-mail: ivan.hunavy@banm.sk

Ing. Martina Jakúbková
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: martina.jakubkova@banm.sk

Ing. Katrin Abou Naboutová
kancelária č. 606/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: katrin.naboutova@banm.sk

Ing. Lucia Petrová
kancelária č. 606/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: lucia.petrova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. arch. Alena Šterdasová
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: alena.sterdasova@banm.sk

Ing. arch. Mária Valentová 
kancelária č. 606A/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 150
e-mail: maria.valentova@banm.sk

Ing. Elena Vörösová
kancelária č. 613/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: elena.vorosova@banm.sk


Vytvorené: 27.01.2012 09:49, Borčin Ján