Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zvláštne užívanie miestnej cesty III. a IV. triedy

Uzávierka, obchádzka, odklon
Zvláštne užívanie miestnej cesty
Porucha/Havária


Uzávierka, obchádzka, odklon

Premávka na miestnych cestách a verejných účelových cestách sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, alebo sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžaduje nevyhnutný verejný záujem.

O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán.

Správny orgán spravidla rozhodne vo veci do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.

Správny poplatok za povolenie uzávierky, obchádzke alebo odklone podľa položky 83 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 70 €.

Tlačivo


Zvláštne užívanie miestnej cesty

Na užívanie miestnych ciest a verejných účelových ciest iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu určitú, ak u užívateľa trvajú dôvody, pre ktoré bolo povolenie udelené.

Podľa zákona o správnom konaní je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

Správny poplatok za povolenie na zvláštne užívanie  podľa položky 82 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 80 €.

Tlačivá:


Porucha/Havária

Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných alebo iných vedeniach uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia vykoná opatrenia potrebné na zamedzenia rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky.

Cestný správny orgán na základe žiadosti predloženej vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky uvedenia miestnej cesty do pôvodného stavu.

Správny orgán spravidla rozhodne vo veci do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.

Tlačivo:

Informácie v prípade poškodenia plynárenských zariadení:


Žiadosti môžete podať:

  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 32
  • osobne na podateľni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  • elektronicky so zaručeným overeným elektronickým podpisom do elektronickej schránky cez ústredný portál verejnej správy.
 

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  


U koho vybavíte

Mgr. Jana Rafajdusová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 708
e-mail: jana.rafajdusova@banm.sk

Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk


Posledná aktualizácia: 02.07.2024 08:44
Hore
Hore
Hore