Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke.

Ucelený prehľad zverejnených zmlúv, faktúr a objednávok je pripraveny na linke zverejnovanie.banm.sk.

Pripomienkovanie, komentáre a návrhy na zlepšenie verejného obstarávania posielajte na setrime@banm.sk


Vytvorené: 12.01.2011 11:15, webman