Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zmena v užívaní stavby

Čo vybavíte

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby zásadne vyžaduje najprv stavebné konanie a po ukončení zmeny stavby kolaudačné konanie.
Zmena v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže stavebný úrad prerokovať v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby.

Čo potrebujete
  • Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
  • Doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom / nájomná zmluva
  • Dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov
  • Kolaudačné, alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak  sa iné doklady nezachovali
  • Preukázanie potreby parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z2,  
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku - poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady

Správny poplatok (v eurách):
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia 30,00

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte
 
Ing. arch. Kamila Marušáková - vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 163
e-mail: kamila.marusakova@banm.sk

Eva Daňová 
kancelária č. 620/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166, 02/49 253 400
e-mail: eva.danova@banm.sk
          
Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ivana Černá
kancelária č. 615/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk

Ing. René Dvořák 
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 611
e-mail: rene.dvorak@banm.sk

Ing. Martina Hrajková
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail:martina.hrajkova@banm.sk

Ing. Ivan Huňavý 
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 157
e-mail: ivan.hunavy@banm.sk

Ing. Martina Jakúbková
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: martina.jakubkova@banm.sk

Ing. Barbora Miklošiová 
kancelária č. 606A/6. poschodie
telefón: 02/49 253 612
e-mail: barbora.miklosiova@banm.sk

Ing. Katrin Abou Naboutová
kancelária č. 606/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: katrin.naboutova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. arch. Alena Šterdasová
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: alena.sterdasova@banm.sk

Ing. arch. Mária Valentová 
kancelária č. 606A/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 150
e-mail: maria.valentova@banm.sk

Ing. Elena Vörösová
kancelária č. 613/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: elena.vorosova@banm.sk
 


Vytvorené: 27.01.2012 09:54, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore