Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zberný dvor Rača otvoríme 15. apríla 2021

13.04.2021 -

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) opäť otvára prevádzku zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Rača.

Zberný dvor na ulici Pri Šajbách 1 bude otvorený od 15. apríla do 30. novembra 2021. Pri vstupe a počas pobytu v ňom je potrebné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia (https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-mar/).

Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni; v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 15.00 hod. s výnimkou štátnych sviatkov. Okrem obyvateľov Rače ho môžu využívať aj obyvatelia mestských častí Nové Mesto a Vajnory.

Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu v mestských častiach Rača, Nové Mesto alebo Vajnory, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady v týchto MČ a vyplnenie Formulára návštevníka zberného dvora. Vstup je možný len s vozidlom do 3,5 tony, a s prívesným vozíkom max. do objemu 1 m3 a za dodržiavania pokynov obsluhy.

Ročne môže obyvateľ bezplatne odovzdať objemný odpad v maximálnom objeme 150 kg na osobu, maximálne tri vrecia bioodpadu zo záhrad a zelene za týždeň a roztriedený odpad ako papier, lepenka, sklo a plasty.
Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené na základe VZN 14/2016 poplatkom 0,078 Eur/kg, ktorý sa uhrádza hlavnému mestu SR Bratislave.

Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.

V roku 2020 navštívilo zberný dvor v Rači 3836 návštevníkov, ktorí odovzdali skoro 546 ton odpadu.

Spoločnosť OLO a. s. prevádzkuje aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2, na ktorom je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste. Všetky odpady sú pravidelne odvážané na ďalšie zhodnotenie alebo ekologické zneškodnenie.Vytvorené: 13.04.2021 07:53, webman