Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene od fyzických osôb

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene od fyzických osôb
25.02.2021 - Spoločnosť OLO, a.s. ako oprávnená osoba na nakladanie s komunálnymi odpadmi na zemí hlavného mesta začína v tomto roku zber biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých nádob od fyzických osôb – obyvateľov rodinných domov v tomto roku od  pondelka 1. 3. 2021. Zber bude v zmysle harmonogramu a do 30. 11. 2021.
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 6/2020 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe, prípadne na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/
Bratislavčania (fyzické osoby), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu môžu BRO celoročne odovzdať na zberných dvoroch a zberných miestach Bratislavy. Viac informácií nájdete na stránke magistrátu: https://bratislava.sk/sk/zberne-miesta-odpadu alebo na weboch mestských častí.
V prípade, že ste nadobudli nehnuteľnosť alebo chcete požiadať o kompostér, alebo nádobu na BRO, svoju žiadosť smerujte na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady
Požiadavky za bytové domy vybavujú správcovia nehnuteľností, preto, ak bývate v bytovom dome, obráťte sa na svojho správcu.

Do nádob na BRO patrí: odpad z údržby zelene – kvety, štiepky, piliny, tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad ovocia a zeleniny, burina.

Do hnedých nádob na BRO nepatrí: odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy, vrecká vrátane „BIO rozložiteľných vreciek“ a iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená.

Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je povinný na vlastné náklady tento odpad správne roztriediť. Biologicky rozložiteľný odpad je ďalej zhodnocovaný v kompostárni.

Snímka: OLO


Vytvorené: 01.03.2021 12:37, webman
Hore
Hore
Hore