Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis prvákov v Novom Meste bude prebiehať od 12. do 23. apríla elektronicky

Zápis prvákov v Novom Meste bude prebiehať od 12. do 23. apríla elektronicky
24.03.2021 - Zápis prvákov do ôsmich základných škôl v správe mestskej časti Nové Mesto pre školský rok 2021/2022 sa vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu uskutoční od 12. apríla do 23. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti detí a komunikácia školy s rodičmi bude prebiehať elektronickou formou.
Odporúčame overiť si aktuálne informácie pred konaním zápisu aj na webovej stránke konkrétnej základnej školy, ich zoznam nájdete aj na našej stránke: https://www.banm.sk/zakladne-skoly/
Pre zapísanie dieťaťa do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 musí rodič vyplniť prihlášku, ktorú nájde na web stránke základnej školy. Rodič môže ako prihlášku použiť aj iný formulár, ktorý doručí základnej škole, napr. e-mailom. Rodič môže poskytnúť osobné údaje potrebné pri zápise aj prostredníctvom elektronického podania cez elektronickú službu: Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si (po dohode s vedením školy) vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do základnej školy podľa pokynu riaditeľa školy. Prípadné osobné stretnutia v škole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.
Rodič je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6. rok veku.
Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje jej riaditeľ, pričom prioritne sú prijímané deti s trvalým pobytom v spádovej oblasti základnej školy. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme (odporúčame zapísať dieťa aj do spádovej školy). V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, musí ho rodič zapísať aj do základnej školy v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydáva riaditeľ školy do 15. júna 2021.

Tak ako každý rok, aj teraz sme pre vás pripravili pred zápismi malú informačnú pomôcku – prehľadný leták s ponukou našich škôl a všetkým dôležitým, čo potrebujete pred aprílovým zápisom vedieť: Nové Mesto, najlepšie miesto pre vášho prváčika 2021


Vytvorené: 07.04.2021 10:38, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore