Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do školského klubu detí

Čo vybavíte

Pri zápise dieťaťa do prvého ročníka základnej školy rodič vypĺňa aj záväznú prihlášku do školského klubu detí. Mesačný príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí je vo výške 25 €. Starosta mestskej časti môže rozhodnúť o znížení tohto príspevku podľa VZN č. 7/2015 – v prípade, že zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo ide o nízkopríjmovú rodinu (príjem rodiny je najviac vo výške životného minima). 

Čo potrebujete
  • Prihláška dieťaťa do školského klubu detí*
  • Žiadosť o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí + doklad o poberaní podpory v hmotnej núdzi resp. o nízkom príjme rodiny (do výšky životného minima)
* potrebné tlačivá získate v príslušnej základnej škole

U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:


Mgr. Vladimír Novák – vedúci oddelenia školstva
kancelária č. 210/2. poschodie
telefón: 02/49253 246
e-mail: skolstvo@banm.sk

Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

Ďalšie školy v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Vytvorené: 11.01.2012 15:14, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore