Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zápis do škôlky v Novom Meste sa koná od 3. do 14. mája

Zápis do škôlky v Novom Meste sa koná od 3. do 14. mája
03.05.2021 - Termín pre podávanie žiadostí o zapísanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2021/2022 je v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto od 3. mája do 14. mája 2021. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa tohtoročný zápis do materských škôl uskutočňuje bez osobnej prítomnosti detí a ich zákonných zástupcov. Pre zapísanie dieťaťa do materskej školy musí rodič vyplniť a podľa pokynov odoslať/doručiť žiadosť, ktorú nájde na web stránke konkrétnej školy.
K žiadosti musí rodič priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že rodič žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musí priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Deti sú prijímané do materskej školy spravidla od troch do šiestich rokov veku. Dieťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností danej materskej školy. Materské školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú súčasťou základných škôl a spolu tvoria jeden právny subjekt ZŠ s MŠ. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2021.


Vytvorené: 04.05.2021 09:22, Borčin Ján