Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do materskej školy

Čo vybavíte

Zápis detí do materských škôl pre šk. rok 2022/2023

Do materskej školy sa prijíma dieťa na základe žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca dieťaťa (ďalej len „rodič“) riaditeľovi materskej školy. Žiadosť je zverejnená na webovej stránke konkrétnej školy alebo si ju rodič môže vyzdvihnúť osobne v škole. Súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť musia podpísať obidvaja rodičia v zmysle § 144a školského zákona. Podpis obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje iba v zákonne stanovených prípadoch. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné doručiť osobne, elektronicky alebo do elektronickej schránky školy. V prípade, že rodič žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musí priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podávanie žiadostí o zapísanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2022/2023 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa uskutoční v termíne

od 2. mája do 6. mája 2022.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Deti sú prijímané do materskej školy spravidla od troch do šiestich rokov veku. Dieťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností danej materskej školy. Materské školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú súčasťou základných škôl a spolu tvoria jeden právny subjekt ZŠ s MŠ. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy do 30. júna 2022.
Odporúčame overiť si aktuálne informácie pred konaním zápisu na webovej stránke konkrétnej základnej školy s materskou školou.

Žiadosť môžete podať (vyberte jednu z možností):

Čo potrebujete
  • vyplniť žiadosť na web stránke školy alebo cez vyššie uvedené linky (nepatrí k schváleným tlačivám MŠVVaŠ SR)
  • zákonný zástupca môže podať vlastnú žiadosť

Pre bližšie informácie kontaktujte konkrétnu základnú školu s materskou školou:

 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


 


Vytvorené: 11.01.2012 14:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore