Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do materskej školy

Čo vybavíte
 
Zápis do materských škôl sa uskutočňuje bez osobnej účasti detí a ich zákonných zástupcov (ďalej len „rodič“) na zápise.
Treba vyplniť žiadosť, ktorú rodič nájde na web stránke konkrétnej materskej školy a vyplní ju podľa pokynov.
Termín pre podávanie žiadostí o zapísanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2021/2022 je v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto naplánovaný: od 3. mája do 14. mája 2021.
Upozorňujeme, že termín a podmienky zápisu sa môžu zmeniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Od 1. januára 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, predprimárne vzdelávanie povinné.
Deti sú prijímané do materskej školy spravidla od troch do šiestich rokov veku, a to na základe žiadosti rodiča, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktoré vydá lekár pre deti a dorast.
Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Materské školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú súčasťou základných škôl a spolu tvoria jeden právny subjekt ZŠ s MŠ.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ ZŠ s MŠ.
V súčasnosti prebieha novelizácia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj ďalších rezortných predpisov, v zmysle ktorých bude prebiehať prijímací proces do materských škôl.
Na zmeny budeme následne reagovať a nastavíme prijímací proces v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Žiadosť môžete podať

Čo potrebujete
  • vyplniť žiadosť na web stránke školy alebo cez vyššie uvedené linky (nepatrí k schváleným tlačivám MŠVVaŠ SR)
  • zákonný zástupca môže podať vlastnú žiadosť


ZŠ s MŠ, Cádrova

MŠ, Cádrova 15 https://zscaba.edupage.org/a/materska-skola-obe
Materskú školu riadi: Katarína Gáforová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Cádrová pre MŠ, 0918 674 887, mscadrova@zscadrova.sk

MŠ, Na Revíne 14 https://zscaba.edupage.org/a/materska-skola-obe
Materskú školu riadi: Mgr. Eva Adamková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Cádrová pre MŠ, 0918 674 887, msrevin@zscadrova.sk


ZŠ s MŠ, Česká

MŠ, Osadná 5 https://www.zsceska.sk/MSOsadna/index.htm

MŠ, Rešetkova 6 https://www.zsceska.sk/MSResetkova/index.htm
Materskú školu riadi: Anetta Miertušová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Česká pre MŠ, 0904 217 575, osadna@zsceska.sk, resetkova@zsceska.sk


ZŠ s MŠ, Jeséniova

MŠ, Jeséniova 61 https://www.mskoliba.com/na-stiahnutie/
Materskú školu riadi: Mgr. Pavlína Bojnanská, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Jeséniova pre MŠ, 0904 830 903, skolka.koliba@gmail.com


ZŠ s MŠ, Kalinčiakova

MŠ, Kalinčiakova 12 https://skolakalina.edupage.org/register/
Materskú školu riadi: Zuzana Sádovská, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Kalinčiakova pre MŠ, 0911 978 876, z.sadovska@skolakalina.sk


ZŠ s MŠ, Odborárska

MŠ, Odborárska 2 https://msodborarska.webnode.sk/
Materskú školu riadi: Ružena Vlasáková, zástupkyňa ZŠ Odborárska pre MŠ, 0940 787 344, skola@zsodborba.edu.sk


ZŠ s MŠ, Riazanská

MŠ, Letná 7 https://zsriazanska.edupage.org/a/prijimanie-ziakov
Materskú školu riadi: Mgr. Veronika Macháčová, zástupkyňa ZŠ Riazanská pre MŠ, 0903 761 016, machacova@zsriazanska.sk

MŠ, Teplická 5 https://zsriazanska.edupage.org/a/prijimanie-ziakov
Materskú školu riadi: Sabína Neumannová, zástupkyňa ZŠ Riazanská pre MŠ, 0903 761 016,  machacova@zsriazanska.sk


ZŠ s MŠ, Sibírska

MŠ, Legerského 18 https://sibirska.edupage.org/register/
Materskú školu riadi: Mgr. Katarína Kleinová, zástupkyňa ZŠ Sibírska pre MŠ, 0910 598 826,  legerskeho@sibirska.sk

MŠ, Pionierska 12/A https://sibirska.edupage.org/register/
Materskú školu riadi: Mgr. Anna Mračková, zástupkyňa ZŠ Sibírska pre MŠ, 0911 085 050, pionierska@sibirska.sk

MŠ, Šuňavcova 13 https://sibirska.edupage.org/register/
Materskú školu riadi: Mgr. Renata Korytárová, zástupkyňa ZŠ Sibírska pre MŠ, 0903 392 856,  sunavcova@sibirska.sk


ZŠ s MŠ, Za kasárňou

MŠ, Šancova 65 http://www.zakasarnou.sk/v342/z%C3%A1pis-do-m%C5%A1
Materskú školu riadi: Viola Kramárová, zástupkyňa ZŠ Za kasárňou pre MŠ, 0902 305 685,  skolka@zszakasba.sk

U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:


Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


 


Vytvorené: 11.01.2012 14:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore