Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do materskej školy

Čo vybavíte

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách pre školský rok 2019/2020
Do materských škôl sú spravidla prijímané deti od troch do šiestich rokov veku. Materské školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú súčasťou základných škôl. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží alebo zašle riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy.  Pri prijímaní detí musí riaditeľ školy dodržiavať podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a musí postupovať v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

 • rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Žiadosť môžete podať

 • elektronicky cez elektronickú službu Žiadosť o prijatí dieťaťa do materskej školy (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
 • elektronickou formou na emailovú adresu príslušnej ZŠ s MŠ
 • písomnou formou na adresu príslušnej ZŠ s MŠ
Čo potrebujete
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (nepatrí k schváleným tlačivám; formulár poskytne konkrétna materská škola, resp. zákonný zástupca môže podať vlastnú žiadosť)
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:


Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


 


Vytvorené: 11.01.2012 14:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore