Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do materskej školy

Čo vybavíte

Do materských škôl (MŠ) sú prijímané deti od troch rokov. Materské školy v mestskej časti sú súčasťou základných škôl. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží alebo zašle riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, a to kompletne vyplnenú, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy.

Pri prijímaní detí do MŠ v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (MČ BANM) sa odporúča dodržiavať nasledovné kritériá:
  1. podľa školského obvodu ZŠ s MŠ, prednostne päťročné deti a deti s odloženou školskou dochádzkou z MČ BANM, podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR o materskej škole č. 306/2008 Z. z.
  2. dieťa mimo obvod ZŠ s MŠ, ale trvale bývajúce v MČ BANM
  3. starší súrodenec navštevujúci MŠ/ZŠ v MČ BANM
  4. rodič dieťaťa pracuje v MČ BANM
  5. ostatné prihlásené deti
Čo potrebujete
  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (potrebné tlačivá získate v príslušnej materskej škole)

U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:


Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


 


Vytvorené: 11.01.2012 14:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore