Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do materskej školy

Čo vybavíte

Zápis detí do materských škôl pre šk. rok 2021/2022 bol ukončený.

 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa zápis do materských škôl uskutočňuje bez osobnej prítomnosti detí a ich zákonných zástupcov (ďalej len „rodič“). Pre zapísanie dieťaťa do materskej školy musí rodič vyplniť a podľa pokynov odoslať/doručiť žiadosť, ktorú nájde na web stránke konkrétnej školy.
K žiadosti musí rodič priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že rodič žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musí priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Termín pre podávanie žiadostí o zapísanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2021/2022 je v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto plánovaný od 3. mája do 14. mája 2021.
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
Deti sú prijímané do materskej školy spravidla od troch do šiestich rokov veku. Dieťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností danej materskej školy. Materské školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú súčasťou základných škôl a spolu tvoria jeden právny subjekt ZŠ s MŠ. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2021.

Žiadosť môžete podať (vyberte jednu z možností):

Čo potrebujete
  • vyplniť žiadosť na web stránke školy alebo cez vyššie uvedené linky (nepatrí k schváleným tlačivám MŠVVaŠ SR)
  • zákonný zástupca môže podať vlastnú žiadosť

Pre bližšie informácie kontaktujte konkrétnu základnú školu s materskou školou:

 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


 


Vytvorené: 11.01.2012 14:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore