Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do materskej školy

Čo vybavíte

Oznámenie - zápis do MŠ pre školský rok 2020/2021

Do materských škôl sú spravidla prijímané deti od troch do šiestich rokov veku, a to pre nasledujúci školský rok alebo priebežne (ak sa uvoľní miesto). Miesto a termín (apríl/máj) podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní škola, po dohode so zriaďovateľom, obvyklým spôsobom (na budove a web stránke školy), najneskôr 15 dní pred zápisom.

Materské školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú súčasťou základných škôl. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorú doručí alebo zašle vedeniu danej školy, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy. Pri prijímaní detí musí riaditeľ školy dodržiavať podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a musí postupovať v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

Žiadosť môžete podať

Čo potrebujete

U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:


Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


 


Vytvorené: 11.01.2012 14:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore