Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do materskej školy

Čo vybavíte

Oznámenie k prijímaniu do MŠ Legerského, MŠ Pionierska a MŠ Šuňavcova na školský rok 2023/2024

Zápis detí do materských škôl pre šk. rok 2023/2024
 • zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy,
 • zápis detí na povinné predprimárne vzdelávanie do spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2023/2024

sa uskutoční v konkrétnej materskej škole
od 2. mája 2023 do 5. mája 2023
v čase od 8:00 – 12:00hod.
v čase od 13:00 – 17:00 hod.

Spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na www.banm.sk  a na webových sídlach jednotlivých materských škôl a verejne prístupnom mieste.

Žiadosť môžete podať zákonný zástupca:

 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronickým dokumentom Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy
 • e-mailom, odoslaním podpísaného naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu konkrétnej materskej školy
 • osobne v budove konkrétnej materskej školy v dňoch 2. mája 2023 až 5. mája 2023
Každá žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami. V prípade, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude podpisovať len jeden, vypíšte „Písomné vyhlásenie – dohoda zákonných zástupcov“ (príloha 1), ak nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte „Písomné vyhlásenie – jeden zákonný zástupca“ (príloha 2).

Nepodpísané žiadosti prosíme do piatich pracovných dní potvrdiť vlastnoručným podpisom od ich podania.
Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:
 • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • podľa § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy príjme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Vyplnenú „Žiadosť o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie“ alebo “Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ predloží zákonný zástupca dieťaťa (prípadne iná osoba, ktorú na tento účel splnomocní zákonný zástupca dieťaťa) zástupkyni organizačnej zložky, ktorou je spádová materská škola alebo inej materskej školy do každej materskej školy zvlášť prihlášku s potvrdením od lekára. Súčasťou Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať pobyt v materskej škole a jeho účasti na povinných očkovaniach (podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPP, ŠCPP) a odporučenie lekára pre deti a dorast.

Pre materské školy zriadené mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto sa určujú spádové oblasti v zmysle VZN č. 2/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sú: Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:
 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to znamená deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.8.2023 a deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto podľa spádovej oblasti, alebo deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • následne ostatné deti podľa kapacitných a prevádzkových možností materských škôl.

Ostatné podmienky prijatia boli určené riaditeľmi a zástupcami riaditeľov základných škôl s materskou školou po dohode so zriaďovateľom:

 • deti, ktoré k 31.08.2023 dosiahnu vek 4, 3 roky v postupnosti od najstaršieho po najmladšie,
 • deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy alebo už nenavštevujú inú materskú školu,
 • deti – súrodenci,
 • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné.
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podávajú v čase od 1. mája do 31. mája 2023. Riaditelia ZŠ s MŠ vydajú rozhodnutia do 30. júna 2023.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa

 • je na stiahnutie na webovom sídle mestskej časti Bratislava – Nové Mesto; na webových sídlach základných škôl s materskou školou,
 • alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť pred zápisom v materskej škole na MÚ na vrátnici vo vstupnej hale.

Kontaktné údaje a informácie:

 • www.banm.sk
 • Oddelenie školstva, Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava – Nové Mesto, tel. kontakt: 02/49253 211, 372 e-mail: zuzana.zabojova@banm.sk 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  
 


Vytvorené: 11.01.2012 14:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore