Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12


Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava
tel: 02/4463 7274
email: skolakalina@skolakalina.sk
www: www.skolakalina.sk

Riaditeľ školy: Dušan Noga (profesijný životopis), 0903 889 363, riaditel@skolakalina.sk


Profil školy:

POHYB, ŠPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

V škole od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk. V 6. ročníku si žiaci zvolia druhý cudzí jazyk, z ponuky nemeckého alebo ruského jazyka. Základom práce s počítačmi venujeme priestor od 3. ročníka. K dispozícii máme tri multimediálne miestnosti pre vyučovanie cudzích jazykov alebo informatiky. Formujeme u detí kladný vzťah k pohybu a športu, vedieme ich k zdravému životnému štýlu. Športové aktivity realizujeme nad rámec telesnej výchovy v rámci hodín športovej prípravy a krúžkov. Naši žiaci absolvujú kurzy plávania, korčuľovania, lyžovania. Svoj pohybový talent môžu rozvíjať vo futbalovom, hokejovom či florbalovom krúžku. V rámci ŠKD sa môžu zúčastňovať tréningu futbalovej prípravky. Už niekoľko rokov v našej škole úspešne pracuje výtvarný krúžok. Deti môžu rozvíjať svoj talent aj v počítačovom krúžku.
V nedávnej minulosti sme vybudovali posilňovňu a pohybovú telocvičňu. V spolupráci s klubom karate sme zriadili úpolovú telocvičňu. V rámci modernizácie sme vymenili staré okná za plastové, vstupné dvere, zateplila sa strecha telocvične, vybudovali sme moderné chemicko-fyzikálne laboratórium, zmodernizovali prízemie budovy školy, zriadili pohybovú telocvičňu pre našich škôlkarov a zrealizovali rekonštrukciu osvetlenia veľkej telocvične. V areáli školy vyrástlo jedno z najmodernejších športovísk na Slovensku – žiaci môžu využívať veľké ihrisko s umelou trávou, ďalšie s trávovým kobercom a bežeckú dráhu. Taktiež boli vymenené zostávajúce staré okná za plastové.
Využívame elektronickú triednu knihu a dochádzkový systém. Naši vyučujúci sú prostredníctvom tejto modernej technológie schopní s rodičmi denne komunikovať a hneď riešiť prípadné problémové situácie. V rámci environmentálnej výchovy je to návrat k projektu starostlivosti o čistotu studničiek v Bratislavskom lesnom parku. V oblasti zdravého životného štýlu budeme pokračovať v projektoch Viem, čo zjem a Food Kalina Day.

2% z dane:

ZŠ Kalinčiakova 12
MŠ Kalinčiakova 12

Názov: Občianske združenie MŠ Kalinčiakova 12
Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 50 412 035
Právna forma: Občianske združenie
Účel využitia 2%: príspevky na školské výlety a exkurzie, knižné odmeny atď.
Tlačivo na stiahnutie: http://skolakalina.edupage.org/percenta2/

(Prostriedky idú pre ZŠ aj MŠ na jeden účet.)
Súčasť základnej školy:
Materská škola Kalinčiakova 12