Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

ZÁKAZ predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov dňa 09.08.2018, v čase od 19.00 hod. do 24.00 hod. na športovom podujatí

09.08.2018 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva 

ZÁKAZ

predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov

dňa 09.08.2018, v čase od 19.00 hod. do 24.00 hod. 

na športovom podujatí s osobitným režimom označeným ako rizikovým – futbalový zápas UEFA Europa League 2018/2019, 3. kolo medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava - SK Rapid Wiena v priestoroch Futbalového štadióna ŠK Slovan Bratislava, Bratislava Pasienky.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 07.08.2018 bolo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručená písomná žiadosť z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III, odbor poriadkovej polície, pod č.: ORPZ-BAIII-OPP-603-013/2018 (ďalej len „Okresné riaditeľstvo PZ v BA III.“) zo dňa 07.08.2018, o vydanie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na športovom podujatí s osobitným režimom označeným ako rizikovým – futbalový zápas UEFA Europa League 2018/2019, 3. kolo medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava - SK Rapid Wiena, ktorý sa má konať na Futbalovom štadióne ŠK Slovan Bratislava, Bratislava Pasienky, dňa 09.08.2018 (ďalej len „športové podujatie“).

Žiadosť bola zo strany Okresného riaditeľstva PZ v BA III. odôvodnená nasledovnými skutočnosťami:

Na základe zistených relevantných informácií k fanúšikom oboch futbalových klubov, ktorými KR PZ Bratislava disponuje, opierajúc sa aj o ich negatívnu minulosť pri obdobných športových stretnutiach v meste Bratislava, ako aj iných mestách vo vzťahu k opakovanému, hrubému narušovaniu verejného poriadku, pred, počas a po športovom podujatí, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave III. požiadalo v zmysle § 17, ods. 9) zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vydanie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na predmetnom športovom podujatí, pričom prijatie tohto opatrenia veľkou mierou prispeje k zabezpečeniu verejného poriadku, ochrany života, zdravia a majetku občanov počas a po ukončení futbalového stretnutia, ako aj bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a nerušeného priebehu futbalového stretnutia; význam zákazu zdôraznilo taktiež skutočnosťou, že boli zistené poznatky k pripravovanému stretu rizikových fanúšikov Slovana a Viedne a taktiež je reálny predpoklad účasti rizikových fanúšikov z družobných klubov Slovana a Viedne (Zbrojovka Brno, Austria Wien, Ferencváros Budapešť), ktorí sa tohto stretu a teda narušenia verejného poriadku pravdepodobne zúčastnia.

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení obec je povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, ak o to požiada organizátor podujatia alebo Policajný zbor.

Na základe uvedeného ustanovenia § 17 ods. 9 je mestská časť Bratislava-Nové Mesto povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na športovom podujatí.Vytvorené: 09.08.2018 08:38, webman
Hore
Hore
Hore