Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zákaz predaja alkoholických nápojov vo vymedzenom území mestskej časti dňa 08.05.2022

05.05.2022 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, zastúpená starostom, v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovením § 2 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, článkom 34 ods. 3 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov  

z a k a z u j e

v termíne od 12.00 hod. dňa 08. mája 2022  do 05.00 hod. dňa 09. mája 2022

predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov, t. z. liehovín, destilátov, vína, piva a iných nápojov, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu
 
v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach v blízkosti Národného futbalového štadióna, vo vymedzenom území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ohraničenom ulicami Tomášikova (obojstranne) od Vajnorskej po Trnavskú cestu, Trnavská cesta od križovatky Tomášikova - Trnavská cesta po Trnavské mýto (vrátane), z Trnavského mýta po Vajnorskej ulici po križovatku Vajnorská – Tomášikova a v priestoroch Národného futbalového štadióna Tehelné pole.
 
Bližšie informácie


Vytvorené: 05.05.2022 13:53, webman
Hore
Hore
Hore