Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Začína sa príprava Územného plánu zóny Na Revíne. Svoje podnety môžete poslať do 31. októbra

26.09.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto oznamuje verejnosti začatie obstarávania „Územného plánu zóny Na Revíne“. Riešené územie je ohraničené ulicami Vlárska, Stromová, Bárdošova a ulicou Na Revíne. Cieľom prípravných prác je sústrediť podklady, podnety a požiadavky, ktoré by mohli byť využité pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie.
Občania môžu svoje podnety zaslať do 31. 10. 2019 na adresu Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, odd. Životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 92 Bratislava alebo doručiť do podateľne miestneho úradu. Bližšie informácie sú uvedené na stránke /data/files/13297_oznamenie_o_zacati_obstaravania_upnz_na_revine.pdf, prípadne ich získate na oddelení ŽPaÚP, tel. číslo 02/49 253 335.
 


Vytvorené: 30.09.2019 11:35, webman
Hore
Hore
Hore