Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Kamenné sady 2021“

12.07.2021 -

V súlade s §19b ods. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a podľa čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán zóny Kamenné sady 2021“.

Zámerom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je získanie záväznej územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a § 23 stavebného zákona a ustanovení § 7, § 8 ods. 4 a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, Ing. arch. Laury Jakabčínovej (preukaz odbornej spôsobilosti č. 394).

Hranice riešeného územia „Územného plánu zóny Kamenné sady 2021“ v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, k. ú. Vinohrady, sú vymedzené zo severozápadu a severovýchodu hranicou Bratislavského lesoparku a zástavby priľahlej k uliciam Pyrenejská, Čremchová a Brečtanová; zo západu ulicou Brečtanová; z juhu ulicami Jeséniova, Bellova a ôsma; z juhovýchodu rozhraním zástavby ulíc Trinásta a Brusnicová; viď grafická príloha.
Rozloha: 19,33 ha
Urbanistický obvod: časť UO.034 Koliba
Katastrálne územie: Vinohrady

Pre predmetné územie bol spracovaný Územný plán zóny Kamenné sady (ÚPN-Z), ktorého záväzná časť bola vymedzená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 8/1995 uznesením miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto (MZ) č. II/5/04 zo dňa 23.5.1995. Záväzná časť zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-Z bola vymedzená VZN č. 3/2003 uznesením MZ č. 04/11 zo dňa 10.6.2003. Z preskúmania Územného plánu zóny Kamenné sady podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona vyplynula potreba obstarať nový územný plán.

Cieľom zahájených prípravných prác je sústrediť využiteľné územnoplánovacie podklady a ostatné relevantné podklady spracované pre riešené územie, vyhodnotiť možnosti ich využitia a určiť ich záväznosť.

Touto cestou sa obraciame na dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, právnické a fyzické osoby so žiadosťou o zaslanie podkladov, námetov a formulovanie svojich požiadaviek a podnetov pre spracovanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. Tieto podklady a podnety je možné podať v termíne do 31.08.2021 písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 92 Bratislava.

Grafické vymedzenie riešeného územiaVytvorené: 12.07.2021 07:40, webman
Hore
Hore
Hore