Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výzva na zabezpečenie plnenia uloženého opatrenia z 09.11.2007

VÝZVA na zabezpečenie plnenia uloženého opatrenia

V súvislosti s Rozhodnutím SIŽP – IŽP Bratislava č. 6720-36538/34/2007Gre zo dňa 09. 11. 2007 na zamedzenie ukladania objemného odpadu a drobného stavebného odpadu na miesta na to určené, Vás vyzývame:
- Vkladať zložky komunálnych odpadov do kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával.
- Neznečisťovať stanovište kontajnerov a okolie ukladaním akéhokoľvek odpadu mimo zberných nádob, kontajnerov.
- Správať sa tak, aby Vaším konaním nebolo znemožnené vykonanie pravidelného odvozu odpadu alebo nespôsobilo narušenie systému zberu.
- Požiadať oprávnenú osobu o odvoz a zneškodnenie objemného odpadu, napr. nábytku , koberca, sanitárneho zariadenia a pod. na tel. č. 50 110 110 – 111 alebo zabezpečiť prepravu iným spôsobom, na zberných dvor spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta, kde prevezmú odpad bezplatne v pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 hod a cez sobotu a nedeľu od 7.00 do 14.00 hod.
- Požiadať správcu nehnuteľností, zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovania objemného odpad, správcu nehnuteľností, resp. zástupcu vlastníkov na základe zmluvy o výkone správy a zmluvy uzatvorenej s oprávnenou osobou na odvoz a zneškodnenie odpadu do 31. 12. 2001.
- Využiť zber objemného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi realizovaného mestskou časťou v rámci jarného a jesenného upratovania. Mestská časť určí miesto pre umiestnenie kontajnerov a určí termín zberu, v ktorom môže pôvodca objemný odpad bezplatne priniesť a uložiť do pristavených kontajnerov. Podrobnosti k zberu poskytuje priamo mestská časť, ktorá zber organizuje.
- Využiť zberné dvory jednotlivých mestských častí, ktoré vytvorili podmienky pre obyvateľov príslušnej mestskej časti pre odovzdanie objemných odpadov.
- Odovzdať drobné stavebné odpady v množstve do 1 m3 na pôvodcu za rok oprávnenej osobe, spôsobom obdobným ako pri odovzdávaní objemného odpadu.
- Zabezpečiť prostredníctvom fyzickej osoby – podnikateľa, príp. právnickej osoby, ktorá realizovala rekonštrukciu bytu alebo priestoru v bytovom dome, prepravu a zhodnotenie, prípadne zneškodnenie stavebných odpadov, ktoré vznikli pri rekonštrukcii, napr. výmene bytového jadra, výmene okien a ďalších drobných stavebných prácach.
- Odovzdať elektroodpad alebo nepotrebné elektrické zariadenie, napríklad chladničky, práčky, televízory, rádiá, monitory, počítače, počítačové príslušenstvo, použité mobilné telefóny s príslušenstvom, svetelné zdroje a podobne v predajniach pri zakúpení takého istého spotrebiča, nového elektrozariadenia výmenným systémom kus za kus.
- Požiadať o informácie, prepravu a zhodnotenie elektroodpadu a elektrozariadenia na bezplatnej, tzv. zelenej linke tel. č. 0800 500 011. V prípade, že správca bytového domu bude mať požiadavku na odber minimálne dvoch kusov elektroodpadov alebo elektrozariadení, zabezpečí odber elektroodpadu alebo elektrozariadenia spoločnosť ARGUSS, s.r.o. vlastným vozidlom.
Splnením opatrení prispejeme k ochrane životného prostredia a čistejšiemu, kvalitnejšiemu životu.

Bratislava, 30. 11. 2007

Oddelenie životného prostredia
Magistrát hl. m. SR BratislavyVytvorené: 11.04.2014 13:02, webman
Hore
Hore
Hore