Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 3.11. 2011

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu

a uznesení

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 2. - Zmena člena návrhovej komisie - miesto Bobáka bude

Novitzky

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 4. - Správa o plnení uznesení

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. . - R4 - Vymenovanie riaditeľa EKO podniku VP

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 5. - Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 6. - Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 9. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa nájmu pozemku parc. č. 19379 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Nadeždu Dušekovú, Bc. Milana Chudého

a Mgr. Katarínu Chudú

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 10. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa nájmu časti pozemkov registra „C“ KN parcely č. 5984/1 a parcely č. 5984/2 v k.ú. Vinohrady pre Ing.

Zbyhněva Stebela s manželkou, bytom Klemensova 7, 811 09 Bratislava

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 11. - Návrh Štatútu Fondu rozvoja bývania

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 12. - Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa zrušuje VZN MC B-NM č.

5/1994 zo dňa 22. 3. 1994 o Fonde rozvoja bývania

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 13. - Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 8 na Mestskej ul. č. 9

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 14. - Návrh na dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti Sliačska

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 15. - Návrh na zrušenie uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ

B-NM č. 6/20 zo dňa 20. 9. 2011

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 16. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. č. 15120/9, č. 15120/11, č. 15120/12, č. 15120/13 k. ú. Nové Mesto

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 18. - Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie

nerealizovanej investičnej akcie zo zoznamu nedokončených investícií

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. . - R1. Kuchajda - reklama na oplotení - ISPA

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. . - R2. Stanovisko MZ MČ B-NM k dodatku Štatútu hl. m. SR BA

 

 Posledná aktualizácia: 04.11.2011 17:36
Hore
Hore
Hore