Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 26. 6. 2012

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Správa o plnení uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM - referát opatrovateľskej služby
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 7. - Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 8. - Návrh na úpravu rozpočtu - časť investície na rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 9. - Návrh kapitálových výdavkov v rozpočte EKO-podniku VPS pre rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 10. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007, VZN MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008, VZN MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN MČ B-NM č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2011 na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 12. - Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 13. - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. R/7. - Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 10/17 zo dňa 17. 4. 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 13. - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 15. - Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 11 na Kutuzovovej č. 25, Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 16. - Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priestorov - garáží a motorkární
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 17. - Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, Bratislava
   
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 19. - Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 20. - Návrh Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine EKO-podniku VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 21. - Návrh na odpredaj pozemkov registra "C", KN parc. č. 12780/231 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parc. č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a parc. č. 12780/252 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2 zapísané na LV č. 5510 v k.ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 23. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra "C" KN parcely č. 6726/9 v k.ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom Ľ. Fullu 22, 841 05 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 24. - Návrh na dražbu pozemkov registra "C" KN parcely č. 6448/1, parcely č. 6459 a parcely č. 6460 v k. ú. Vinohrady
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. 25. - Návrh na zrušenie uznesenia č. 10/25 z 10. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 17.04.2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. 26. - Návrh Zásad hospodárenia s bytmi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. 27. - Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu dodatku k Štatútu hl. m. SR Bratislavy
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. 28. - Návrh na odvolanie a voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. 29. - Návrh na prenájom školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre EIS Bratislava, s.r.o. za účelom prevádzkovania súkromnej školy
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. 30. - Návrh na prenájom pozemku a školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre športový klub LP DOMINO za účelom využívania priestorov v rámci tréningového procesu
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 28 - BOD č. 31. - Návrh stanoviska MČ B-NM k Návrhu VZN hl. m. SR BA o dani z nehnuteľnosti
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 29 - BOD č. R/1. - Návrh na zmenu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 30 - BOD č. R/2. - Návrh na pomenovanie verejnej plochy pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 31 - BOD č. R/3. - Zámer k spolupráci so spoločnosťou FESTAP s.r.o. so sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12167/B a spoločnosťou INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o. so sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka: 389/B v lokalite Zátišie
   
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 32 - BOD č. R/6. - Návrh na odvolanie riaditeľky Strediska kultúry B-NM a voľbu na poverenie vedením Strediska kultúry B-NM
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 33 - BOD č. R/4. - Zámer parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 34 - BOD č. R/5. - Návrh na vytvorenie obchodnej spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť
 


Posledná aktualizácia: 27.09.2012 21:46
Hore
Hore
Hore