Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 20.09.2011

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení - neplatné - technická chyba
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení - opravné - platné
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 4. - Správa o plnení uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 5. - Návrh dodatku Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 6. - Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 7. - Monitorovacia správa o plnení rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2011
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 8. - Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Jeséniova č. 54
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 9. - Správa z kontroly vykonania mimoriadnej inventarizácie majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto ku dňu 31.10.2010 a riadenej inventarizácie majetku MČ B-NM ku dňu 31.12.2010 vrátane usporiadania rozdielov
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 11. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole
a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 12. - Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2010/2011
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 13. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 22005/2 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť AUTOPOLIS,s.r.o.
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 14. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 6002/1 v k. ú. Vinohrady, pre p. Klaudiu Kállaiovú, Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 15. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Nové Mesto parc. č. 11885 pre spoločnosť NOVBYT, s. r. o.
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 16. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Nové Mesto parc. č. 11885 pre spoločnosť S. R. K. Progres, s. r. o.
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 17. - Návrh na určenie vyvolávacej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 11 na Kutuzovovej ul. č. 25
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 18. - Návrh na určenie vyvolávacej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 26 na Račianskej ul. č. 91
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 19. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytových priestorov na Hálkovej č. 11 v Bratislave
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 21. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. č. 15120/1 v k. ú. Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 22. - Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 23. - Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. 24. - Návrh na voľbu členov odborníkov komisií MZ MČ B-NM
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. R2. - Návrh stanoviska k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hl. m. SR Bratislavy
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. Rôzne - Súhlas s vystúpením občanov v bode rôzne
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. Rôzne - Zachovanie polikliniky Tehelná ako zdravotnícke zariadenie
 
 
 


Vytvorené: 26.10.2011 14:23,
Hore
Hore
Hore