Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Výsledky hlasovaní MZ 15.10.2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Správa z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov - referát vnútornej správy

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 7. - Správy z kontroly oddelenia sociálnych služieb - Detské jasle Robotnícka ul. a kluby dôchodcov

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 8. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o organizácii miestneho referenda

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 9. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 9. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 10. - Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 10. - Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 11. - Návrh na zníženie nájmu na prenájom nebytového priestoru na ul. J. C. Hronského č. 16, Bratislava, pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s. r. o.

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 12. - Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 13. - Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2012/2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 14. - Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 15. - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom vlastným

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 16. - Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena na pozemku registra "C" KN parcela č. 12204/3 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 17. - Návrh na predaj pozemku registra "E" p.č. 19477/1 s vinice o výmere 68 m2 zapísaný na LV 6747 pre manželov Ing. Ján Janek, bytom Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava a Eva Janeková, rod. Šuranová, bytom Adámiho 3, 841 05 Bratislava

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 18. - Návrh dohody o prevzatí záväzku

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 19. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja novovytvorených pozemkov registra "C" KN parc. č. 5376/1 s záhrady o výmere 23 m2, parc. č. 5376/2 s záhrady o výmere 10 m2, parc. č. 5376/3 s záhrady o výmere 11 m2, parc. č. 5376/4 s záhrady o výmere 19 m2 katastrálne územie Vinohrady, evidovaných v Geometrickom pláne č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o.) pre MUDr. Arnošta Kolozsiho s manželkou, Ing. arch. Augustína Konráda, Ing. Františka Stupku s manželkou a Ing. Martina Slaninku

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 20. - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových obchodných priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. R1. - Návrh na zmenu uznesenia č. 17/24

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. R2. - Návrh na zmenu uznesenia č. 6MMZ/08 zo dňa 23.08.2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. R3. - Návrh na zmenu uznesenia č. 6MMZ/11 zo dňa 23.08.2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. R4. - Návrh stanoviska MZ MČ BNM k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy – školstvo

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. R5. - Návrh stanoviska MZ MČ BNM k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy – komunikácie

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. R6. - Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiaková pre RED HILL s.r.o.


Vytvorené: 17.10.2013 08:08, webman