Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 14. 2. 2012

 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Správa o plnení uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ, Sibírska 39
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 7. - Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 8. - Návrh na zníženie ročného nájmu za nebytové priestory v spoločenskom dome Vernosť, Nobelova č. 30, Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 8. - Návrh na zníženie ročného nájmu za nebytové priestory v spoločenskom dome Vernosť, Nobelova č. 30, Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 10. - Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 11. - Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 12. - Návrh cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku Tržnice zvereného do správy EKO-podniku VPS – zmätočné hlasovanie
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 12. - Návrh cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku Tržnice zvereného do správy EKO-podniku VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 13. - Návrh na uzatváranie nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku do správy EKO-podniku VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 14. - Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 11 na Kutuzovovej ul. č. 25
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 15. - Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 26 na Račianskej ul. č. 91
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 16. - Návrh na opakovanú dobrovoľnú dražbu bytu č. 8 na Mestskej ul. č. 9
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. R1 - Voľba člena-odborníka Komisie sociálnych vecí a bývania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. R2 - Návrh na zrušenie článku 4 bod 3 zásad poskytovania obecných bytov
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. R3 - Priebežné zmeny rozpočtu na rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. R4 - Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom
 


Vytvorené: 15.02.2012 12:17, webman
Hore
Hore
Hore