Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 12. 2. 2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Pozmeňujúci návrh - Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 4. - Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 5. - Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 6. - Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiakova
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 7. - Správa z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM zameranej na činnosť súvisiacu so správou bytov a nebytových priestorov
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 8. - Návrh Dodatku č. 2 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 9. - Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 10. - Návrh Dodatku č. 1 Odmeňovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 11. - Návrh úpravy Zásad poskytovania pomoci občanom v sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 12. - Návrh na zverenie „Dodávka a montáž hracích prvkov na detské ihrisko na Bojnickej ul.“ do správy EKO-podniku VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 13. - Návrh na dobrovoľnú dražbu pozemkov registra "C" KN parcely č. 6448/1, parcely č. 6459 a parcely č. 6460 v k.ú. Vinohrady
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 14. - Návrh zapojenia Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 6 854,62 Eur
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 14. - Opakované hlasovanie - Návrh zapojenia Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 6 854,62 Eur
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 15. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúce ho prenájmu hnuteľných vecí pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 16. - Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava, ktorým sa aplikujú ustanovenia zákona 371/2012 Z.z.
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 17. - Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava, ktorým sa menia čl. 73 a 74 (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 ods. 1 písm. b) (rozpočtové určenie príjmov)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 18. - Návrh na zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 10 000 Eur
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 19. - Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. R1. - Návrh kapitálových výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. R2. - Návrh kúpy nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality,...
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. R2. - Opakované hlasovanie - Návrh kúpy nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality,...


Posledná aktualizácia: 15.02.2013 08:31
Hore
Hore
Hore