Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 11.12.2012

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 4. - Správa o plnení uznesení MZ MČ B-NM
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 5. - Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 6. - Správa z kontroly nápravných opatrení vyplývajúcich z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 7. - Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 3. 11. 2011
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 8. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 9. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 10. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 11. - Návrh na kúpu nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B vedených Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 477 pre k. ú. Nové Mesto ako pozemky registra "C" KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13440/66, 13442/3, 13442/7 a parc. č. 13443/1 (na stôl)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 12. - Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 13. - Návrh Dodatku č. 11 k zriaďovacej listine EKO-podniku verejno-prospešných služieb
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 14. - Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS (prístrešok)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 15. - Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS (2 autá)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. 16. - Návrh na odpísanie pohľadávok (DOMINO, s.r.o., PRESPORK-CENTER, s.r.o.)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. 17. - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - rozdelenie v oblasti veterinárnej starostlivosti
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. 18. - Návrh na odvolanie člena odborníka a voľbu člena-odborníka komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby a návrh na uvoľnenie z funkcie člena - poslanca komisie sociálnych vecí a bývania a komisie územného plánovania, urbanizmu
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. 19. - Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady MČ B-NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií MZ MČ B-NM na rok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. 20. - Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. 21. - Návrh kultúrnych akcií, športových a telovýchovných podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 28 - BOD č. 22. - Návrh plánu sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 29 - BOD č. R1. - Návrh k uzavretiu Dohody o urovnaní v súlade s ustanovením ....
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 30 - BOD č. R2. - Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky ...


Posledná aktualizácia: 14.12.2012 08:48
Hore
Hore
Hore