Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 11.06.2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a
uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto (ústna)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Správa z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, športu,
mládeže a voľného času - referát kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 7. - Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 8. - Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti B-NM na II. polrok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 9. - Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto za rok 2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 10. - Návrh na úpravu platu starostu
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 11. - Návrh na úpravu platu miestneho kontrolóra
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 12. - Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu
hl. m. SR BA na doplnenie čl. 56 ods. 4 a čl. 57 ods. 3
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 13. - Návrh na poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR
Bratislave
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 14. - Návrh Dodatku č. 3 Štatútu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 schváleného Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 16. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o
podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 17. - Návrh na odvolanie a voľbu splnomocnenca Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 18. - Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo
vlastníctve, resp. zvereného do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 19. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome Račianska 87 v Bratislave
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 21. - Návrh na pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc v lokalite
,,Slanec“; 1 novovzniknutej ulice v lokalite „Koziarka“; 4 novovzniknutých ulíc v lokalite „AHOJ“,
všetky v k. ú. Vinohrady
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 23. - Návrh na zapojenie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na čerpanie kapitálových výdavkov na akciu "Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej"
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 24. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 25. - Návrh kapitálových výdavkov pre EKO-podnik
verejnoprospešných služieb, Hálkova č. 11, Bratislava, pre rok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. 27. - Návrh použitia kumulovaných finančných prostriedkov zo
zúčtovania výnosov Tržnice s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. 28. - Návrh poskytnutia príspevku na kapitálové výdavky pre
EKO-podnik verejnoprospešných služieb na revitalizáciu detských ihrísk - osadenie nových detských
prvkov
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. 29. - Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného
majetku v správe EKO-podniku VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. 30. - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č.
33 v Bratislave
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. 31. - Zámer k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže
k prenájmu visutej osobnej jedno lanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička - Kamzík
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. R1. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove Miestneho úradu na Junáckej
ul. č. 1 v Bratislave
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 28 - BOD č. R2. - Návrh na vyradenie majetku mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto po inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 2012 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 29 - BOD č. R3. - Návrh na kúpu kopírovacieho zariadenia pre Stredisko
kultúry Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 30 - BOD č. R4. - Návrh na zriadenie dvoch tried Materskej školy
Pionierska.
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 31 - BOD č. R5. - Návrh na dopracovanie projektovej dokumentácie k
parkovacej politike a vybudovanie brány k dvoru na Kalinčiakovej ulici.
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 32 - BOD č. P – Prezentácia
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 33 - BOD č. R6. - Návrh stanoviska MZ mestskej časti BNM k návrhu
Dodatku Štatútu hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopľňa čl. 73 o písm. ze), čl. 74 o
písm. z) (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 o ods.3 (rozpočtové určenie príjmov).
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 34 - BOD č. R6. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta
Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motor. vozidiel, výške
úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia.


Posledná aktualizácia: 18.06.2013 12:39
Hore
Hore
Hore