Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 11.02.2014

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná školy s materskou školou Riazanská 75, Bratislava

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 7. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 9. - Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 10. - Návrh Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok s p. Klaudiou Markovou, miesto podnikania: Krížna č. 20, 811 07 Bratislava, zapísaná: Obvodným úradom Bratislava, č. živnostenského registra: 102-29948, IČO. 17 493 820

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 11. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN v k.ú. Vinohrady: parc. č. 7208/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 94 m2 , zapísaného na LV č. 3673 pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, so sídlom Matúškova 21, 833 16 Bratislava, IČO: 00156582

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 12. - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 13. - Návrh na zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov pre Základnú školu s materskou školou Cádrova 23 pre rok 2014

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 14. - Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 15. - Návrh na zmenu účelu využitia kapitálových výdavkov schválených uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 19/04 zo 17.12.2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. R1. - Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. R2. - Návrh na zapojenie fin. prostriedkov z Rezervného fondu na nákup Hlasovacieho zariadenia

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. . - Architektonická súťaž - poslanecký návrh – Szusčík

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. . - Zverejňovanie stanovísk k investičnej činnosti na www.banm.sk – poslanecký návrh – Sládek

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. . - Zverejňovanie oznámení, ... stavebného úradu a ŠSÚ na www.banm.sk - poslanecký návrh – Sládek

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. . - Zverejňovanie oznámení na výrub drevín na www.banm.sk - poslanecký návrh – Sládek

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. . - Osadenie stĺpikov na Račianskej ulici - poslanecký návrh - Szusčík.

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. . - Rokovací poriadok K-MZ - poslanecký návrh - Bielik.

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. . - Mimoriadna kontrola VaI - KD Sibírska - poslanecký návrh - Galamboš

Posledná aktualizácia: 12.02.2014 10:06
Hore
Hore
Hore