Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní MZ 03.06.2014

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2014
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 7. - Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM, zameranej na poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 8. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do samosprávy obcí  v roku 2014
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 9. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2014 o  podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 10 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 11 - Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresch Market, Tomášikova 46, Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 12 - Návrh na určenie  volebných obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre  voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 13 - Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 14 - Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 15 - Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 16 - Správa o  vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu,  plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 2014
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 17 - Návrh  na schválenie zabezpečenia participatívneho rozpočtu pre MČ B-NM - doplnenie uznesenia JUDr. Korček
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 17 - Návrh  na schválenie zabezpečenia participatívneho rozpočtu pre MČ B-NM
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 18 - Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - pozmeňovací návrh – Mgr. Dan Sládek
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 18 - Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - pozmeňovací návrh – Mgr. Dan Sládek
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 - BOD č. 18 - Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - pozmeňovací návrh – JUDr. Tomáš Korček
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 - BOD č. 18 - Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - pozmeňovací návrh – Ing. Jozef Bielik
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 - BOD č. 1- Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - pozmeňovací návrh – Ing. Stanislav Winkler
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 - BOD č. 18 - Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 - BOD č. 20 - Návrh  na  zníženie nájomného za  prenájom spoločenského domu VERNOSŤ pre Vernosť, spol. s r. o.
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 - BOD č. 21 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu „Vernosť“ na parc. č. 13528
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 - BOD č. 22 - Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2, a.s., na prenájom pozemkov parc. č. 15113/1845, 15123/188, 15123/189
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 - BOD č. 23 - Návrh na zverenie časti nebytových priestorov na I. nadzemnom poschodí Spoločenského domu Vernosť do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, IČO 00 226 866,  so sídlom Pionierska č. 12, 831 02  Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 28 - BOD č. 24 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN par. č. 11561/19 k. ú. Nové Mesto pre p. Martina Kiša, bytom Kladnianska č. 54,  821 05 Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 29 - BOD č. 25 - Návrh na schválenie prípadu  osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov „C“ KN  parc. č. 15115 /1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a pozemkov reg. „E“ KN č. 15100/1,  15115/3, 15100/102 v prospech spoločnosti G.S.B.V., s.r.o., Vansovej č. 2 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o., Šoltésovej č.  12, Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 30 - BOD č. 26 - Návrh  na  schválenie  trvalého  upustenia od vymáhania  pohľadávky  vedenej  voči spoločnosti ROYAL GARDEN, s.r.o., IČO: 366 11 565, so sídlom Tallerova č. 4, 811 02 Bratislava z titulu uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 274/2007 v znení jej dodatku  vo výške 23.401,70 € plus príslušenstvo podľa § 13, ods. 5 písm. d/, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hl. m. SR Bratislavy
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 31 - BOD č. 27 - Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 674317 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2;parc. č. 6743/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2; parc. č. 6743/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2a parc. Č. 6743/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, katastrálne územie Vinohrady pre Mgr. Martina Riegla a Mgr. Editu Rieglovú, Ing. Imricha Kelecséniyho a Juranu Kelecséniyovú, Annu Čúziovú a Máriu Šilanovú
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 32 - BOD č. 28 - Návrh na zriadenie Programovej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre televízne vysielanie
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 33 - BOD č. 29 - Návrh na rozšírenie predmetu nájmu  pre nájomcu Futbalový klub BCT Bratislava
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 34 - BOD č. 30 - Návrh na predĺženie platnosti PHSR B-NM, Komunitného plánu a KRIS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 35 - BOD č. 31 - R/1 - Návrh – použitie čiastky 126.000,00 € na realizáciu akcie „Obnova telocvične ZŠsMŠ Cádrova“
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 36 - BOD č. 33 - R/3 - Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Vladimíre Balcovej
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 37 - BOD č. 34. – Rôzne - Stavebná uzávera v lokalite Biely kríž a Mierová Kolónia (ústny poslanecký návrh – Ing. Stanislava Winklera)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 38 - BOD č. 34. - Rôzne - Dopravno-urbanistická štúdia Račianska ulica a Vajnorská ulica (ústny poslanecký návrh – Ing. Stanislava Winklera)
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 39 - BOD č. 34. – Rôzne - Elektronická aukcia (ústny poslanecký návrh – Mgr. Dana Sládka)
 


Posledná aktualizácia: 09.06.2014 13:22
Hore
Hore
Hore