Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní 7 MMZ 26.06.2014


VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 2 - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení (opakované hlasovanie)

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 3 - Schválenie programu rokovania – pozmeňujúci návrh – poslanec Gašpierik

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 3 - Schválenie programu rokovania – pozmeňujúci návrh – poslanec Gašpierik

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 4 - Návrh záverečného účtu MČ B-NM za rok 2013

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 5. - Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2, a.s., na prenájom pozemkov parc. č. 15113/1845, 15123/188, 15123/189

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 6. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN par. č. 11561/19 k. ú. Nové Mesto pre p. Martina Kiša, bytom Kladnianska č. 54,  821 05 Bratislava

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 7 - Návrh na schválenie prípadu  osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov „C“ KN  parc. č. 15115 /1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a pozemkov reg. „E“ KN č. 15100/1,  15115/3, 15100/102 v prospech spoločnosti G.S.B.V., s.r.o., Vansovej č. 2 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o., Šoltésovej č.  12, Bratislava

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 - BOD č. 10 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti nebytových priestorov Základnej školy s materskou školou so sídlom Cádrova 23 v Bratislave pre PaedDr. Janu Asaro, trvale bytom Šancová 3573/31 v Bratislave 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 - BOD č. 8 - Návrh  na  schválenie  trvalého  upustenia od vymáhania  pohľadávky  vedenej  voči spoločnosti ROYAL GARDEN, s.r.o., IČO: 366 11 565, so sídlom Tallerova č. 4, 811 02 Bratislava z titulu uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 274/2007 v znení jej dodatku  vo výške 23.401,70 € plus príslušenstvo podľa § 13, ods. 5 písm. d/, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hl. m. SR Bratislavy

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 - BOD č. 9 - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o. na prenájom časti pozemku parc. č.  11279/2

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 - BOD č. 11 - Návrh  na  navýšenie príspevku príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 - BOD č. 12 - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava – čl. 36b ods. 2 – verejné športové podujatia

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 - BOD č. 13 - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava – čl. 91 ods. 1, písm. h) – výnos dane za ubytovanie

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 - BOD č. 14 - Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania  pomoci občanom v  Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 - BOD č. 15 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ul. č. 87, Bratislava

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 - BOD č. 17 - Návrh na schválenie kapitálovej akcie – vybudovanie 2 tried materskej školy v priestoroch Základnej školy Kalinčiakova a ich zariadenie

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 - BOD č. 18 - Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov Základnej škole s materskou školou Sibírska na nákup elektrických rúr

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 - BOD č. 19 - Návrh financovania a spôsob riešenia zabezpečenia Kancelárie pre participáciu verejnosti na II. polrok 2014


Posledná aktualizácia: 14.07.2014 15:16
Hore
Hore
Hore