Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Výsledky hlasovaní 3 MMZ 12.1.2012

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a
uznesení.
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok
2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Návrh Integrovanej stratégie rozvoja mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Návrh na voľbu splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Vytvorené: 30.01.2012 14:40, webman