Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní 2. MMZ 29.11.2011

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Návrh na schválenie materiálu k uzavretiu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti pozemkov registra "C" KN parcely 11403/2 a parcely
č. 11464/3 v k.ú. Nové Mesto pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ako prípad hodný osobitného zreteľa
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra "E" KN parcela č. 11428 a parcela č. 15115/4, pozemkov registra "C" KN parcela č. 12706, parcela č. 11464/13 a časti pozemkov registra "C" KN parcely č. 11488, parcely č. 11400/8, parcely č 13184/1, parcely č. 15115/6, parcely č. 15115/111, parcely č. 11462/10, parcely č. 11462/44, parcely č. 12709 a parcely č. 12780 v k. ú. Nové Mesto pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"


Posledná aktualizácia: 27.09.2012 21:25
Hore
Hore
Hore