Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní 1. MMZ 15.11.2011


VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. . - Spracovanie územného plánu zóny
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. . - Revitalizácia podchodu Trnavské mýto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Návrh na schválenie materiálu k uzavretiu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti pozemkov registra „C“ KN parcely 11403/2 a parcely
č. 11464/3 v k.ú. Nové Mesto pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ ako prípad hodný osobitného zreteľa
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. - Prezentácia prvá - 10:55 hod.


Vytvorené: 08.12.2011 11:20,
Hore
Hore
Hore