Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výmaz záložného práva k bytu

Čo vybavíte
 
V prípade, že vlastník bytu chce zrušiť záložné právo zriadené v zmluve o prevode vlastníctva bytu,  musí písomne požiadať o zrušenie záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti.
  
Čo potrebujete
  • V prípade, že žiada pôvodný – prvý vlastník o výmaz záložného práva, kde už uplynulo 10 rokov od uzavretia zmluvy, stačí k žiadosti priložiť fotokópiu pôvodnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu.
  • V prípade, že ešte neuplynulo 10 rokov od  uzavretia zmluvy, je pôvodný žiadateľ povinný uhradiť na účet mestskej časti nesplatenú časť ceny v zmysle kúpnej zmluvy a taktiež priložiť fotokópiu pôvodnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu. 
  • V prípade, že o výmaz záložného práva žiada druhý vlastník – ak ide o dediča treba priložiť fotokópiu osvedčenia o dedičstve, v prípade darovania bytu osobám taxatívne vymenovaným v § 18b odst. 5 zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov – manžel, manželka, deti, vnuci alebo rodičia, treba priložiť fotokópiu darovacej zmluvy, prípadne kúpnej zmluvy, v prípade, že je vlastníkom tretia osoba,  je taktiež potrebné priložiť doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia bytu od pôvodného vlastníka.
  • Ak žiadateľa zastupuje ďalšia osoba, je potrebné priložiť notársky overené plnomocenstvo – originál. 

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Mgr. Ivana Švigárová 
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: ivana.svigarova@banm.sk
 


Vytvorené: 07.01.2013 15:39, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore