Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ ZŠ s MŠ Česká 10 Bratislava

22.05.2017 -
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Česká č. 10, 831 03 BRATISLAVA s predpokladaným nástupom od 16. augusta 2017
Kvalifikačné predpoklady:
-       odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
-       najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti),
-       vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné požiadavky:
-       spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-       bezúhonnosť,
-       zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
-       znalosť príslušnej legislatívy,
-       organizačné a riadiace schopnosti,
-       komunikatívnosť,
-       vítaná je znalosť cudzieho jazyka.
Požadované doklady:
-       písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-       vyplnený osobný dotazník,
-       overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
-       overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
-       doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
-       profesijný životopis, motivačný list,
-       výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
-       písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
-       potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.),
-       vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

Prihlášky s označením "výberové konanie ZŠ s MŠ Česká - neotvárať" žiadame poslať do 14. júna 2017, na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.


Vytvorené: 22.05.2017 10:38, webman
Hore
Hore
Hore