Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej 11 v Bratislave

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej 11 v Bratislave
15.12.2016 - V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje Mestská časť Bratislava - Nové Mesto výberové konanie na obsadenie miesta
vedúci sociálneho zariadenia Detské jasle, Robotnícka ul. 11, Bratislava
kvalifikačné predpoklady
- minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa so zameraním na psychológiu, pedagogiku alebo zdravotnícku oblasť   
- odborná prax min. 3 roky, z toho riadiaca prax minimálne  2 roky
- prax v obdobnom zariadení vítaná                                                                   
ďalšie požiadavky:
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, iniciatívnosť, flexibilita, samostatná realizácia práce, zvládanie záťažových situácií
- prehľad legislatívy pre oblasť sociálnych vecí
           
zoznam požadovaných listín a dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný štrukturovaný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- písomný návrh koncepčných zámerov riadenia sociálneho zariadenia -detských jaslí.
 
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Detských jaslí - neotvárať“ najneskôr do 28.12.2016   na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava
 
 
 
 
 
 
 


Vytvorené: 15.12.2016 13:23, webman
Hore
Hore
Hore