Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci referátu verejného obstarávania

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci referátu verejného obstarávania
12.07.2017 - MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
VEDÚCI REFERÁTU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie kritériá a požiadavky:
 • prax  vo verejnom obstarávaní minimálne  4 roky
 • riadiaca prax minimálne 3 rokov
 • znalosť problematiky verejného obstarávania,
 • riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci, flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom,
 • bezúhonnosť,
 • osobné a morálne predpoklady
 
Zoznam požadovaných  dokladov:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štrukturovaný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
 • doklad o absolvovaní školenia VO
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci referátu verejného obstarávania MÚ BNM - neotvárať“ najneskôr do 30. júla 2017  
na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91  Bratislava


Vytvorené: 12.07.2017 13:18, webman
Hore
Hore
Hore