Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy
12.07.2017 - MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie miesta
VEDÚCI ODDELENIA SPRÁVY  MAJETKU A VNÚTORNEJ SPRÁVY
 
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Kvalifikačné predpoklady:  ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   
Ďalšie kritériá a požiadavky:
 • odborná prax min. 10  rokov     
 • riadiaca prax minimálne 5 rokov
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie
 • bezúhonnosť
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy             
 • prax v samospráve vítaná
 
Zoznam požadovaných  dokladov:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štrukturovaný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia správy majetku a VS MÚ BNM - neotvárať“ najneskôr do 30.júla 2017
na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91  Bratislava


Vytvorené: 12.07.2017 13:10, webman
Hore
Hore
Hore