Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia školstva

13.11.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade   § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 
VEDÚCI ODDELENIA ŠKOLSTVA

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerania pedagogika, školstvo, učiteľstvo
 • odborná a pedagogická spôsobilosť na I. alebo II. stupeň ZŠ 
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe  
 • riadiaca prax minimálne 2 roky
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy a  školstva
 • zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, komunikatívnosť, flexibilita, zvládanie stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie,
 • bezúhonnosť
 
Zoznam požadovaných  dokladov a materiálov:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konani
 • štrukturovaný životopis
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • overená doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • písomný návrh koncepčných zámerov riadenia oddelenia
 
Termín nástupu:
01.02.2018/dohodou
 
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie–vedúci oddelenia školstva MÚ BNM - neotvárať“ najneskôr do 15.12.2017
na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91  Bratislava


Vytvorené: 13.11.2017 13:37, webman
Hore
Hore
Hore