Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania
12.07.2017 -  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
VEDÚCI ODDELENIA INVESTÍCIÍ A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie kritériá a požiadavky:
 • odborná prax 10 rokov
 • minimálna prax v riadiacej činnosti na vedúcej pozícii 5rokov     
 • prax vo verejnej správe výhodou
 • bezúhonnosť
 • samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy, štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
 • osobné a morálne predpoklady
Zoznam požadovaných  dokladov:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štrukturovaný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia výstavby a VO MÚ BNM - neotvárať“ najneskôr do 30. júla 2017  
na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91  Bratislava


Vytvorené: 12.07.2017 13:14, webman
Hore
Hore
Hore